Artykuły

Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka

Zarówno w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuję się prawidłowo ze swoich rodzicielskich obowiązków wobec dziecka jak również, gdy żyjący w rozłączeniu rodzice nie mogą dojść do porozumienia w zakresie kwestii istotnych z perspektywy małoletniego, sąd może ograniczyć jednemu z nich władzę rodzicielską. Jednym z możliwych rozwiązań w obydwu przypadkach jest ograniczenie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Co to oznacza w praktyce?

Warto by było zacząć od tego, co kryje się pod terminem „istotna sprawa dziecka”. Może to być zarówno decyzja o wyborze sposobu leczenia dziecka, religii, jak i dłuższego, a może nawet stałego wyjazdu zagranicznego. Jednakże są to również przypadki takie jak decyzja o wyborze placówki edukacyjnej dziecka takiej jak na przykład szkoła albo przedszkole czy ścieżki kształcenia małoletniego. Za istotną sprawę dziecka można również uznać wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego czy nawet czasowe powierzenie pieczy nad dzieckiem innej osobie np. dziadkom.

W zakresie powyższych zagadnień, które często są wskazane przez sąd, rodzic, któremu została ograniczona władza rodzicielska do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka ma takie samo prawo wyboru jak rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską. Jednakże, nie może on samodzielnie podejmować decyzji dotyczących zwykłych, bieżących spraw dziecka, gdyż takie uprawnienie przysługuję wyłącznie rodzicowi posiadającemu pełną władzę rodzicielską.

Zatem jeżeli w orzeczeniu sądowym zostało wskazane, że:

„Sąd ogranicza rodzicowi x władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem stron y do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak decydowanie o edukacji i sposobie leczenia” oznacza to, że rodzic x ma prawo decydować właśnie o sposobie edukacji i sposobie leczenia, a nie o innych ważnych kwestach.

Sztuka Prawa i Relacji

Honorata Janik- Skowrońska.

Related Posts

Dodaj komentarz