Czym jest alienacja rodzicielska?

Jak wynika z przepisów prawa polskiego, jak i europejskiego – dziecko ma prawo do bycia wychowywanym przez oboje rodziców. W przypadku, kiedy rodzice żyją w rozłączeniu, dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

Rodzice maja natomiast prawo i obowiązek zajmowania się i wychowywania swoich dzieci.

Kiedy mamy do czynienia z alienacją rodzicielską?

Jak wynika z mojego doświadczenia, alienacja rodzicielska polega na uniemożliwianiu lub utrudnianiu kontaktu rodzica/rodziców z dzieckiem. To utrudnianie może mieć wydźwięk fizyczny (uniemożliwienie kontaktu fizycznego poprzez brak otwarcia drzwi mieszkania, wywiezienie dziecka w nieznane miejsce) lub psychiczny – przekazywanie dziecku negatywnych treści na temat alienowanego rodzica. Nastawienia dziecka przeciwko rodzicowi. Tworzenie z dzieckiem „obozu” przeciwko drugiemu rodzicowi.

Jakie mogą być skutki alienacji rodzicielskiej?

Skutki alienacji rodzicielskiej są bardzo dotkliwe dla dziecka. Prowadząc sprawy moim Klientom – widzę na przestrzeni lat jakie skutki niesie za sobą alienacja rodzicielska. W szczególności mamy do czynienia z zaburzeniami emocjonalnym ludzi dotkniętych alienacją. Osoby te często mają problemy z nawiązywaniem prawidłowych więzi w dorosłym życiu. Jako nastolatki przeżywają okres buntu – w stosunku do rodzica, który stosował tą alienację. Czują się użyte – do rozgrywania spraw między rodzicami. Tracą zaufanie – często do obojga rodziców.

Co zrobić, żeby przeciwdziałać alienacji rodzicielskie?

Z pewnością należy być konsekwentnym w swojej „walce” o dziecko. Należy składać odpowiednie wnioski do sądu. Dbać o regularne kontakty z dzieckiem. Egzekwować je w drodze sądowej. Korzystać z pomocy kuratorów, psychologów dziecięcych.

Bywają sprawy bardzo skomplikowane, gdzie należy stosować niekonwencjonalne środki. Np. składać wnioski o kontakty w placówkach edukacyjnych, w świetlicach, z udziałem kuratora, bądź psychologa dziecięcego.

Jakie zmiany w prawie należy wprowadzić?

Aktualnie toczy się dużo rozmów na temat zmiany przepisów dotyczących ochrony kontaktów rodziców z dziećmi. Proponowana jest nowelizacja przepisów dotycząca opieki naprzemiennej.

Ja uczestniczę w wielu rozmowach na ten temat, jak i w pracach legislacyjnych w opisanym powyżej przedmiocie, wobec tego chciałam podzielić się kilkoma spostrzeżeniami.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że to jakie zmiany zostaną uchwalone będzie miało bardzo duży wpływ na orzecznictwo sądów i skuteczność egzekucji kontaktów.

Ja, opierając się na doświadczeniu spraw, które są prowadzone w mojej kancelarii wiem, że gruntowne zmiany są potrzebne.

Z pewnością należy usprawnić system regulacji sposobu opieki nad dziećmi, czy kontaktów po rozstaniu rodziców. W szczególności ważne są terminy w jakich Sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie. Czas jest nierzadko kluczową kwestią w procesie utrzymania, bądź rozluźnienia więzów między rodzicem, a dzieckiem. Należy zastanowić się nad włączeniem do takiego procesu, w kwestii wydawania opinii psychologiczno – pedagogicznych placówek edukacyjnych, gdyż one najlepiej znają dzieci. Taka opinia byłaby bardzo pomocna zarówno dla biegłych, jak i dla Sądu.

Po drugie należy usprawnić egzekucję kontaktów. Kary pieniężne – w realnie dotkliwych wysokościach oraz konieczna ingerencja w władzę rodzicielską. Należy podkreślić, że osoba, która dopuszcza się alienacji rodzicielskiej – nadużywa w sposób rażący władzy rodzicielskiej.

Ponadto, trzecią bardzo ważną kwestią jest temat opieki naprzemiennej. Jest to temat bardzo obszerny, dlatego opiszę go bardziej szczegółowo w kolejnym artykule.

Reasumując należy stwierdzić, że wobec sytuacji życiowej ludzi, stylu życia, sposobu wychowywania dzieci należy dostosować kształt przepisów prawnych oraz linię orzeczniczą sądu do potrzeb społeczeństwa.

Interpretując przepisy, zawsze robię to kierując się maksymą, że przepisy mają nam służyć i doprowadzać do rozwiązania problemów, a nie do ich potęgowania.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć