Artykuły

Umowa Majątkowa Małżeńska

Co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami dochodzi do ustanowienia z mocy prawa wspólności majątkowej. Zgodnie jednak z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez majątkową umowę małżeńską rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć ją, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Ze względu na zamknięty katalog małżeńskich umów majątkowych, małżonkowie nie mogą ustanowić innego ustroju, niż te które zostały wskazane powyżej.  Dla zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej wymagana jest forma aktu notarialnego, natomiast jej niezachowanie powoduje bezwzględną nieważność umowy. Tożsama forma powinna zostać także zachowana w przypadku zmiany oraz rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego ma doniosłe znaczenie, ze względu na fakt, że akt notarialny to dokument urzędowy, w związku z czym stanowi dowód tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone. 

Zawarcie tzw. intercyzy nie może być sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego jak i nie może zmierzać do obejścia prawa. Nie powinno także pozostawać w sprzeczności z podstawowymi zasadami którymi rządzi się prawo rodzinne. 

Małżeńska umowa majątkowa może zostać zawarta zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w trakcie jego trwania. Osoby zawierające tzw. intercyzę muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ze względu na fakt, iż jest to umowa konsensualna niezbędne jest istnienie zgodnej woli małżonków oraz wspólnego stanowiska co do rodzaju łączących ich stosunków majątkowych. Istnieje możliwość zawarcia tej umowy przez pełnomocnika. Brak jest natomiast możliwości zawarcia intercyzy z datą wsteczną. 

Kiedy małżonkowie powinni zdecydować się na zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej? 

Z pewnością jest to kwestia bardzo indywidualna.  Małżonkowie powinni dokonać wyboru ustroju majątkowego, z uwzględnieniem wszelkich indywidualnych okoliczności, interesów oraz planów małżonków. 

Kiedy zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej nie jest możliwe?

Zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej nie jest możliwe w przypadku utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych oraz w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, ponieważ w takich sytuacjach powstaje wówczas rozdzielność majątkowa mająca charakter ustroju przymusowego. 

Jakie są skutki zawarcia tzw. intercyzy? 

Zawarcie tzw. intercyzy nie ma wpływu na dziedziczenie, natomiast powoduje ona niezależność majątkową każdego z małżonków. Aby doszło do ograniczenia odpowiedzialności za długi współmałżonka konieczne jest poinformowanie o istnieniu majątkowej umowy małżeńskiej wierzycieli. Zawarcie tzw. intercyzy z pewnością powoduje także większą swobodę jeśli chodzi o rozporządzenia majątkiem. Stanowi swoistego rodzaju ochronę przed problemami finansowymi jednej ze stron majątkowej umowy małżeńskiej. 

Related Posts

Dodaj komentarz